Polityka prywatności – Akademia360

Polityka Prywatności

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia S.C. Zwana dalej Akademią.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.

3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych do informowania o zmianach w wykonaniu usługi (np. absencja nauczyciela, zastępstwo za nauczyciela, zmiana nr. sali prowadzenia zajęć, odwołanie zajęć, etc.) oraz do informowania o usługach i produktach Akademii.

4. Każdemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.

5. Akademia gwarantuje właściwe zabezpieczenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz brak dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

6. Państwa dane osobowe uzyskane w momencie zapisania dziecka na zajęcia Akademii, a także później przy podpisaniu umowy i w trakcie jej trwania Akademia wykorzystuje w kilku celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, zapewnienia odpowiedniej jakości usługi (np. informacja o zmianach w grafiku zajęć, zmianie prowadzącego zajęcia, nr sali etc.)  – w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu rozliczeń za wykonaną umowę (podstawa prawna art. 6 ust.1b RODO),
 2. wykonania ciążących na Akademii obowiązków prawnych, np.:
  –  wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

7.  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Akademia będzie korzystać w czasie wykonywania umowy, w czasie, w którym przepisy nakazują  przechowywać dane np. do rozliczeń podatkowych oraz przez czas w którym Akademia może ponieść konsekwencje prawne.

8. Państwa dane osobowe Akademia może przekazać podmiotom współpracującym np. z tytułu zaległych wierzytelności i dochodzenia roszczeń.

9. Dane osobowe niezbędne do wykonania usługi, które należy podać Akademii (na druku umowy), a są niezbędne do zawarcia umowy, to Państwa imię i nazwisko, imię i nazwisko uczestnika zajęć, nr PESEL, oraz nr i serię dowodu osobistego (lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania.
Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ale nie podanie ich uniemożliwia podpisanie umowy i wykonanie usługi. Ponadto prosimy o podanie nr telefonu oraz adresu e-mail, bez tych danych Akademia nie będzie mogła informować Państwa o ewentualnych zmianach w naszej usłudze (np. zastępstwo za nauczyciela, zmiana sali prowadzonych zajęć etc.), co może powodować ograniczenie możliwości wykonania usługi nie z winy Akademii.

10. Państwa dane osobowe możemy przekazać:

 1. pracownikom Akademii, co jest niezbędne do wykonania usługi,
 2. podmiotom świadczącym Akademii usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, rachunkową.
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa zajęć,
 4. podmiotom współpracującym ze Akademią przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

11. Mogą Państwo złożyć do Akademii wniosek dotyczący danych osobowych:

 1. poprawienie danych,
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 3. ograniczenie przetwarzania,
 4. dostęp do danych (informacja o przetwarzanych o nas danych),
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO,)
 6. w dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Akademię Państwa danych osobowych z wyłączeniem danych niezbędnych do spełnienia przez Akademię innych obowiązków prawnych (np. podatkowych), lub wynikających z umowy i naszego interesu (np. dochodzenie lub obrona roszczeń).

Mogą Państwo skorzystać z tych praw składając do Akademii wniosek poprzez adres e – mail, lub formularz kontaktowy. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby móc Państwa zweryfikować, lub przesłanie podpisanego wniosku na piśmie.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

powrót do Strony Głównej serwisu